Bảo hiểm xã hội thị xã Tân Uyên Bình Dương Thông Tin Đầy Đủ Nhất

Chia sẻ

Bảo hiểm xã hội thị xã Tân Uyên là BHXH cấp huyện trực thuộc BHXH tỉnh Bình Dương. Thực hiện chức năng quản lý BHXH trên địa bàn thị xã Tân Uyên. Với phương châm “đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu”, thời gian qua, BHXH thị xã Tân Uyên đã có nhiều bước đổi mới trong công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn địa phương.

Bảo hiểm xã hội thị xã Tân Uyên Bình Dương
Thông Tin Bảo hiểm xã hội thị xã Tân Uyên Bình Dương

Địa chỉ đóng bảo hiểm xã hội Tân Uyên ở đâu?

Vị trí chính xác của trung tâm bảo hiểm xã hội thị xã Tân Uyên Bình Dương tại:

 • Đường ĐT 746, khu phố 5, phường Uyên Hưng, Tân Uyên thị xã, tỉnh Bình Dương. 
 • Số điện thoại tổng đài: 02743-642-397
 • Thư điện tử: tanuyen@binhduong.vss.gov.vn
 • Đơn vị cấp trên trực tiếp: BHXH tỉnh Bình Dương.

Chức năng của Trung tâm BHXH thị xã Tân Uyên – tỉnh Bình Dương

Cũng như các trung tâm BHXH khác trên cả nước, Trung tâm BHXH thị xã Tân Uyên – tỉnh Bình Dương cũng có các chức năng, nhiệm vụ sau:

 • Xây dựng và trình Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương kế hoạch phát triển BHXH dài hạn và ngắn hạn. hội huyện và chương trình công tác năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.
 • Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý đối tượng tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo phân cấp.
 • Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia BHYT theo phân cấp.
 • Tổ chức thu nhập của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế từ các tổ chức, cá nhân theo phân cấp.
 • Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT theo phân cấp.
 • Tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHYT theo phân cấp; từ chối chi trả hoặc chi trả các chế độ BHXH, BHYT không đúng quy định.
 • Quản lý và sử dụng các nguồn lực và tài sản trên cơ sở phân quyền.
 • Tổ chức ký hợp đồng với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn kỹ thuật theo phân cấp; giám sát thực tế, thực hiện hợp đồng và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế và phòng chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.
 • Tổ chức ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm đại lý do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giới thiệu, bảo lãnh để thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn xã, phường, thị trấn theo chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH.  Bảo hiểm tỉnh Bình Dương.
 • Kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT đối với tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.    bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương; tổ chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các chế độ BHXH, BHYT theo cơ chế “một cửa liên thông” tại cơ quan BHXH Tổ chức và quản lý, lưu trữ hồ sơ đối tượng tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo quy
 • Tổ chức tư vấn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn huyện và các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT để giải quyết các vấn đề có liên quan.  Thực hiện các kế hoạch bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
 • Kiến nghị, đề xuất với các cơ quan nhà nước có liên quan thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện BHXH, BHYT.
 • Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm hoặc tổ chức công đoàn. yêu cầu.  Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin liên quan khi được các cơ quan của Chính phủ yêu cầu.
 • Quản lý và sử dụng nhân viên, viên chức, tài chính và tài sản an sinh xã hội của huyện.
 • Tôn trọng thông tin, thống kê và báo cáo theo quy định.

Bảo Hiểm Xã Hội Thị Xã Tân Uyên – Nhiệm Vụ & Quyền Hạn

Phương thức quản lý BHXH Thị Xã Tân Uyên

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Quyết định 969 / QĐBHXH năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội địa phương xác định Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp huyện như sau:

 1. Bảo hiểm xã hội cấp huyện do Giám đốc quản lý và điều hành. Dưới giám đốc có phó giám đốc. Giám đốc và P.giám đốc do giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo quy trình bổ nhiệm và phân cấp quản lý cán bộ.
 2. Phó Giám đốc số lượng không quá 02 người.
 3. BHXH huyện không có cơ cấu tổ chức trực thuộc. Giám đốc nhiệm vụ cụ thể cho quy tắc bảo hiểm xã hội huyện cho từng công chức chính thức và viên chức.

Bảo Hiểm Xã Hội Tân Uyên – Phương thức làm việc

Giám đốc làm việc theo phương thức thủ trưởng; đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, ban hành nội quy lao động, cơ quan BHXH huyện chế độ thông tin, báo cáo  theo chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH tỉnh Bình Dương và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định đó.

Giám đốc phân công hoặc ủy quyền cho p.giám đốc thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của giám đốc. Giám đốc phải chịu trách nhiệm về quyết định giải quyết của Phó Giám đốc được phân công hoặc ủy quyền.

BHXH thị xã Tân Uyên là BHXH cấp huyện. Do đó, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Theo Điều 6 Quyết định 969 / QĐ-BHXH năm 2019). Bao gồm các nội dung sau:

 • Xây dựng, trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn của Bảo hiểm xã hội huyện và chương trình công tác năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.
 • Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT.

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh, cụ thể:

 • Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia BHXH, BHYT.
 • Khai thác, đăng ký, quản lý đối tượng tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT. Thu các khoản đóng BHXH, BHTN, BHYT của các tổ chức, cá nhân tham gia. Từ chối  trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và hệ thống bảo hiểm y tế không tuân thủ các  quy định. Kiểm tra việc ký hợp đồng lao động, đóng BHXH, BHTN, BHYT của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động;
 • Ký hợp đồng với tổ chức làm đại lý thu BHXH, BHYT theo quy định,
 • Quy định chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức dịch vụ nhận và trả hồ sơ Kết quả thoát dựa trên cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội của huyện,
 • Chi trả các khoản đóng BHXH, BHTN, BHYT, từ chối đóng BHXH, BHTN, BHYT không đúng quy định;
 • Chứng từ Ngân sách Nhà nước chuyển kinh phí chi trả, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện,
 • Quản lý, sử dụng, hạch toán các nguồn kinh phí và tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp,
 • Ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn kỹ thuật theo phân cấp.
 • Giải quyết các kiến nghị và khiếu nại về việc thực hiện bảo hiểm xã hội, chính sách bảo hiểm xã hội – thất nghiệp, chính sách bảo hiểm y tế đối với tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. bảo hiểm y tế theo quy định.
 • Thực hiện các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO trong hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện.
 • Tổ chức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.
 • Quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, hồ sơ hành chính, sổ đăng ký hưởng các chế độ xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
 • Hướng dẫn về nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho các tổ chức và người tham gia.
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHTN, BHYT để giải quyết dứt điểm. Giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.
 • Đề xuất, kiến ​​nghị, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ BHXH, BHTN, BHYT.
 • Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước về lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn.
 • Định kỳ cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về việc đóng, hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động và người sử dụng lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu; Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thường xuyên phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương để cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn. Phối hợp với cơ quan thuế cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân. Hàng năm, cập nhật thông tin do cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương tính thuế của doanh nghiệp, tổ chức.
 • Quản lý viên chức, người lao động thuộc Bảo hiểm xã hội huyện.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và bảo mật dữ liệu công nghệ thông tin, thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua – khen thưởng theo phân cấp của bảo hiểm xã hội tỉnh.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

Theo Quyết định 969 / QĐBHXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội địa phương do bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 29/7/2019.

Trên đây là những thông tin cơ bản về trung tâm bảo hiểm xã hội thị xã Tân Uyên – tỉnh Bình Dương. Để hiểu thêm về việc thực hiện các thủ tục trên, quý khách vui lòng liên hệ đường dây nóng tư qua số HOTLINE của bảo hiểm Xã Hội Tân Uyên để biết thêm thông tin chi tiết.

Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0937.78.85.85